OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZY W BOBOLICACH
OREWOREWOREWOREWOREWOREWOREW

> Jesteś tutaj: WSPÓLNY ŚWIAT

WSPÓLNY ŚWIAT

Statut Stowarzyszenia

Stowarzyszenie realizuje wyznaczone cele szczególnie w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. realizowania zadań z zakresu integracji oraz rozwijania kontaktów społecznych w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu, a w przypadku jego wystąpienia pomoc w reintegracji;
 3. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób, w szczególności ze względu na niepełnosprawność, bezrobocie, uzależnienia i patologie społeczne, zwłaszcza w zakresie: inicjowania, wspierania i realizowania działań oraz przedsięwzięć edukacyjnych, oświatowych, dydaktyczno-wychowawczych, leczniczo-opiekuńczych, kulturalnych, społecznych, rekreacyjno-wypoczynkowych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych i rewalidacyjnych;
 4. pomocy osobom wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem społecznym w pełnym i równoprawnym uczestnictwie w życiu społecznym;
 5. wspomagania i organizacji procesu rehabilitacji, w szczególności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną;
 6. ochrony i promocji zdrowia;
 7. działań na rzecz osób z niepełnosprawnością;
 8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej oraz zatrudnienie osób pozostających bez pracy, w szczególności osób z niepełnosprawnością;
 9. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 10. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 11. turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 12. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 13. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 14. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów współpracy między społeczeństwami.

Określone cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. prowadzenie szeroko pojętej rehabilitacji osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności dzieci i młodzieży
  z niepełnosprawnością intelektualną;
 2. inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności dzieci i młodzieży. Zaspokajanie ich potrzeb w zakresie leczenia, w tym rehabilitacji, edukacji, szkolenia i aktywizacji zawodowej, pracy, mieszkalnictwa chronionego, opieki, udziału w kulturze i rekreacji w integracji ze środowiskiem społecznym, a także wspierania w samodzielnym, niezależnym życiu oraz zabezpieczenia socjalnego, ochrony i pomocy prawnej;
 3. inicjowanie i realizację oraz współpracę w zakresie przedsięwzięć mających na celu pomoc społeczną, doradztwo i opiekę psychologiczno-pedagogiczną, terapeutyczną, rewalidacyjną i rehabilitacyjną, leczniczą względem osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 4. inicjowanie, realizację oraz współpracę w zakresie przedsięwzięć mających na celu poradnictwo i aktywizację zawodową osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 5. prowadzenie wyspecjalizowanej pomocy w zakresie wspomagania osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności dzieci
  i młodzieży poprzez:
  1. rehabilitację i rewalidację;
  2. terapię specjalistyczną, w tym: pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, socjoterapię, arteterapię itp.;
  3. edukację;
  4. warsztaty, zajęcia psychoedukacyjne, rozwojowe i inne;
  5. placówki stałego i czasowego pobytu dziennego;
 6. tworzenie warunków włączania osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, jako indywidualnych osób i jako grup, w tok funkcjonowania
  w społeczeństwie, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, z zapewnieniem im, w razie potrzeby, odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy i doradztwa;
 7. prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, m.in. w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy,
  w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, rehabilitacji, działalności leczniczej, terapii, w tym socjoterapii, edukacji, rewalidacji i wychowania;
 8. współpracę z organami władzy rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych wymienionych w § 8;
 9. prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej, w tym warsztaty, konferencje, spotkania i inne formy oraz doskonalenia zawodowego w stosunku do osób i grup, których wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, a w szczególności członków, pracowników i wolontariuszy Stowarzyszenia;
 10. powoływanie, organizowanie i prowadzenie placówek, szkół, centrów, zakładów, ośrodków, warsztatów, domów itp., na zasadach określonych w odrębnych przepisach, o zakresie działań zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia;
 11. prowadzenie działalności wydawniczej;
 12. prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej, w zakresie objętym niniejszym Statutem;
 13. prowadzenie działalności gospodarczej  przez Stowarzyszenie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; inną działalność sprzyjającą realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.