OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZY W BOBOLICACH
OREWOREWOREWOREWOREWOREWOREW

> Jesteś tutaj: Dla Rodziców

Dla Rodziców

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

RODZICE WYCHOWANKÓW I DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W ZAJĘCIACH WWRD

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 

1)      Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane osobowe rodziców oraz dzieci jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "Wspólny Świat" z siedzibą w Bobolicach, ul. Pocztowa 15, 76-020 Bobolice.

2)      Dane osobowe rodziców i dzieci przetwarzane są w celu przyjęcia dziecka do placówki, realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, sporządzenia dokumentacji przebiegu nauczania, zapewnienia bezpieczeństwa oraz odpowiedniej opieki w czasie pobytu w placówce oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

3)      Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (np. SIO, sąd rodzinny, wydział oświaty, szkoły macierzyste, ośrodki pomocy społecznej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Ministerstwo Edukacji Narodowej, gmina organizująca dowozy dzieci niepełnosprawnych, zakład opieki zdrowotnej obejmujący opieką pielęgniarską dzieci).

4)      Dane osobowe rodziców i dzieci przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane 50 lat od dnia zakończenia nauki w placówce.

5)      Każdy rodzic lub opiekun prawny ma prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

6)      W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, każdy rodzic lub opiekun prawny ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7)      Każdy rodzic lub opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8)      Podanie danych osobowych na podstawie przepisów prawa jest obowiązkowe, w pozostałych przypadkach dobrowolne (na podstawie zgody), ale niezbędne do przyjęcia dziecka do placówki.

9)      Dane osobowe przetwarzane przez placówkę nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu.

Pliki do pobrania:

  -

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO